Хімічныя тэрміны на мовах усходніх славян

Уладзіслаў Лупакоў, СШ № 10 г. Берасця

Большасць тэрмінаў у сучаснай навуцы мае грэцкае і лацінскае паходжанне. Але ў любой мове ёсць пэўная колькасць сваіх непаўторных слоў, якімі карыстаецца навука. Іх напісанне і гучанне адрозніваецца нават у блізкіх мовах.

Ніжэй прыводзяцца некаторыя хімічныя тэрміны на беларускай, рускай і ўкраінскай мовах. Параўнаць іх даволі цікава.

Адносная атамная маса / Относительная атомная масса / Відносна атомна маса
Аднаўленне / Восстановление / Відновлення
Акісленне / Окисление / Окиснення
Алей / Растительное масло / Олія
Асвяжальнік паветра / Освежитель воздуха / Освіжувач повітря
Аснова / Основание / Основа
Атамная адзінка масы / Атомная единица массы / Атомна одинка маси

Бляск / Блеск / Блиск
Браджэнне / Брожение / Бродіння
Бурштын, янтар / Янтарь / Бурштин
Бялок / Белок / Білок

Вагі / Весы / Ваги
Вадарод / Водород / Водень
Вадкасць / Жидкость / Рідина
Вапна / Известь / Вапно
Вапняк / Известняк / Вапняк
Весяляльны газ / Веселящий газ / Звеселяючий газ
Вільготнасць, валогасць / Влажность / Вологість
Волава / Олово / Олово, цина
Воск / Воск / Віск
Воцат / Уксус, оцет (састар.) / Оцет
Вугаль, вуголле / Уголь / Вугілля
Вуглевадарод / Углеводород / Воглеводень
Вуглявод / Углевод / Вуглевод
Вуглякіслы газ / Углекислый газ / Вуглекислий газ
Вуглярод / Углерод / Вуглець
Выпарванне / Выпаривание / Випарювання

Газа / Керосин / Гас
Глей / Ил / Мул
Гліцэрына / Глицерин / Гліцерин
Гума, рызіна / Резина / Гума

Дзменне / Дутьё, дмение (састар.) / Дуття
Драўніна / Древесина / Деревина
Жалеза / Железо / Залізо
Жорсткасць вады, цвёрдасць вады / Жёсткость воды, твёрдость воды / Жорсткість води, твердість води

Забруджанне навакольнага асяроддзя / Загрязнение окружающей среды / Забруднення навколишнього середовища
Загушчальнік / Загуститель / Загущувач, загусник
Злучэнне / Соединение / Сполука
Змазка / Смазка / Мастило

Іржа / Ржавчина / Іржа

Каменны вугаль / Каменный уголь / Кам’яне вугілля
Колькасць рэчыва / Количество вещества / Кількість речовини
Кропля / Капля / Крапля
Крохкасць / Хрупкость / Крихкість
Крухмал / Крахмал / Крохмаль
Крышталічная рашотка / Кристаллическая решётка / Кристалічна гратка
Крышталь / Кристалл / Кристал
Крэйда / Мел / Крейда
Купарвас / Купорос / Купорос
Кухонная соль / Поваренная соль / Кухонна сіль

Лейка / Воронка / Лійка
Луджэнне / Лужение / Лудіння

Мармур / Мрамор / Мармур
Масавая доля / Массовая доля / Масова частка
Мурашыная кіслата / Муравьиная кислота / Мурашина кислота

Нафта / Нефть / Нафта

Паветра / Воздух / Повітря
Падагрэў / Подогрев / Підігрів
Паліва / Топливо / Паливо
Папера / Бумага / Папір
Пенаўтваральнік / Пенообразователь / Піноутворювач
Плеўка / Плёнка / Плівка
Полымя / Пламя, полымя (састар.) / Полум’я
Попел / Пепел / Попел

Разкрохвальнік / Разрыхлитель / Розпущувач
Рад напружанняў металаў / Ряд напряжений металлов / Ряд напруг металів
Растваральнік / Растворитель / Розчинник
Раствор / Раствор / Розчин
Рэчыва / Вещество / Речовина

Салетра / Селитра / Селітра
Сера / Сера / Сірка
Серавадарод / Сероводород / Сірководень
Серная кіслата / Серная кислота / Сірчана кислота
Смарагд / Изумруд, смарагд (састар.) / Смарагд
Соль / Соль / Сіль
Срэбра / Серебро / Срібло
Сумесь / Смесь / Суміш
Сыравіна / Сырьё / Сировина
Сярністая кіслата / Сернистая кислота / Сірчиста кислота

Таўкачык / Пестик / Товкачик
Тлушч / Жир / Жир

Угнаенне / Удобрение / Добриво
Узаемадзеянне / Взаимодействие / Взаємодія
Узважванне / Взвешивание / Зважування
Уласцівасць / Свойство / Властивість
Ураўненне рэакцыі / Уравнение реакции / Рівняння реакції

Фарбавальнік, фарбнік / Краситель / Барвник

Хімічная раўнавага / Химическое равновесие / Хімічна рівновага
Хімічная сувязь / Химическая связь / Хімічний зв’язок
Хуткасць рэакцыі / Скорость реакции / Швидкість реакції

Цвёрдасць / Твёрдость / Твердість
Ціск / Давление / Тиск
Цукар / Сахар / Цукор
Цукроза, сахароза / Сахароза / Сахароза
Цукразамяняльнік / Сахарозаменитель / Цукрозамінник

Чадны газ / Угарный газ, чадный газ (састар.) / Чадний газ
Часцінка / Частица / Частинка
Чыгун / Чугун / Чавун

Шкло / Стекло / Скло
Шчолач / Щёлочь / Луг
Шчолачны метал / Щелочной металл / Лужний метал
Шчыльнасць / Плотность / Щiльнiсть, густина

Электраадмоўнасць / Электроотрицательность / Електронегативність
Электрычны ток / Электрический ток / Електричний струм

Яблычная кіслата / Яблочная кислота / Яблучна кислота

Паводле: Наша слова