«МEDIAадукацыя: міжнародны досвед, практыка, перспектывы».Зборнік матэрыялаў

Матэрыялы Міжнароднай канферэнцыі «МEDIAадукацыя: міжнародны досвед, практыка, перспектывы» (г. Мiнск,
14 кастрычніка 2019 года) — Мінск : Выдавец Уладзімір
Сіўчыкаў, 2020. — 380 с. : іл.
ISBN 978-985-7030-74-3.
 

Арганізатары: Таварыства беларускай школы, Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Акадэмія паслядыпломнай адукацыі», Харкаўская акадэмія непрырыўнай адукацыі. 

 
У зборнік увашлі больш за 70 артыкулаў, прысвечаных развіццю ў вучняў і дарослых медыяграматнасці як ключавой кампетэнцыі XXI стагоддзя.
Рэкамендуецца прафесарска-выкладчыцкаму складу i метадыстам устаноў дадатковай адукацыі дарослых i вышэйшай адукацыі, кіраўнікам i спецыялістам
упраўленняў (аддзелаў) па адукацыі, кіраўнікам i педагагічным работнікам ўстаноў адукацыі, навуковым супрацоўнікам, аспірантам, магістрантам, прадстаўнікам грамадскіх арганізацый, медыяадукатарам, журналістам.
УДК 37.091.3:004(06)
ББК 74.026.843я431
 
 
 
 
ЗМЕСТ
І. А. Адзіянава. ВЫКАРЫСТАННЕ МЕДЫЯТЭКСТАЎ НА ЎРОКАХ БЕЛАРУСКАЙ
МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ ЯК СРОДАК РЭАЛІЗАЦЫІ АДУКАЦЫЙНАГА
СТАНДАРТУ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ .......................................8
А. А. Алейников. ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИАГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ
ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИАРЕСУРСОВ НА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ
ЗАНЯТИЯХ «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» ........................ 12
М. А. Амбарцумян. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ WIX ДЛЯ СОЗДАНИЯ
МЕДИАРЕСУРСОВ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ..................... 17
Т. А. Анастасьева. ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ .................................... 24
Л. Анищенко. ПРОБЛЕМА МЕДІАТРАВМАТИЗАЦІЇ ПЕДАГОГІВ
В УКРАЇНІ .................................................................................................. 27
В. Ф. Орлова. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕГО
СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ .............................. 31
М. С. Астахова. МЕДИАГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ ІНФО-МЕДІЙНА
ГРАМОТНІСТЬ ПЕДАГОГА ЯК БАЗИС ІНФОРМАЦІЙНОЇ
БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ ........................................................................ 36
Н. П. Астрамецкая. ИННОВАЦИИ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ ........................................................ 42
Л. П. Богданова. ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАОСВІТИ У СИСТЕМУ РОБОТИ
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ МАЛОГО МІСТА РЕГІОНУ ............................. 47
Е. В. Борисенко. МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ И МЕДИАГРАМОТНОСТЬ
В УЧРЕЖДЕНИИ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА
УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА .......................................................... 56
Н. В. Валюженич. МЕДИАГРАМОСТНОСТЬ КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ФАКТОР
РАЗВИТИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ ................ 59
Д. В. Власенко. СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МЕДІАСЕРЕДОВИЩА
В КУП’ЯНСЬКІЙ ГІМНАЗІЇ №2 НА ОСНОВІ РОБОТИ ЛІТЕРАТУРНОГО
МУЗЕЮ ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЬОВИЧА ІВАНОВА ................................... 62
Ю. В. Волкова, Т. Р. Нич. ФОРМУВАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ......................................................................... 66
Д. О. Волковец. ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИАГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ БИОЛОГИИ ........................................................................... 71
Н. В. Гарчычко. САМАРЭАЛІЗАЦЫЯ ВУЧНЯ ПРАЗ НОВЫЯ ФОРМЫ
РАБОТЫ НА АДУКАЦЫЙНАЙ ПЛАТФОРМЕ «ПАДАБАЙКІ
РОДНАЙ МОВЕ» ....................................................................................... 77
А. В. Гвоздзь. МАТЭРЫЯЛЫ СЯМЕЙНАГА АРХІВА Ў СІСТЭМЕ
РАБОТЫ НАСТАЎНІКА ГІСТОРЫІ ПА ФАРМІРАВАННІ
МЕДЫЯКАМПЕТЭНТНАСЦІ ВУЧНЯЎ ...................................................... 83
О. С. Готто. ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИАГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА
УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ ........................................................................ 89
Г. А. Дегтярьова. ФОРМУВАННЯ МЕДІА-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГРАМОТНОСТІ
В УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ, ЯКІ ВЧАТЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ
КЛАСІВ ...................................................................................................... 93
В. В. Дивак. ВИКОРИСТАННЯ МЕДІАОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У
НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ........................ 104
М. О. Дяченко. ФОРМУВАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ ............................... 108
Л. В. Жадановська. ВИКОРИСТАННЯ МЕДІАТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ
МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УРОКУ .............. 116
О. С. Жванська. СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МЕДІАСЕРЕДОВИЩА
В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ....................................... 121
О. А. Житкая. ИНТЕГРАЦИЯ МЕДИАОБРАЗОВНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС НА УРОКАХ БИОЛОГИИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНФОРМЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ .............................. 127
А. О. Забаренко. ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ
СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБОМ КОМП’ЮТЕРНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ........................................................................................... 132
М. І. Запрудскі. МЕДЫЯ ЯК АЛЬТЭРНАТЫВА ШКОЛЬНАМУ
ПАДРУЧНІКУ ........................................................................................... 135
О. А. Засим. СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА В СОВРЕМЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ
ОБРАЗОВАНИЯ ...................................................................................... 141
А. А. Ивашевич. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПОДХОДА В УЧЕБНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ................. 147
Е. В. Игонина, Т. Д. Давыденко, Л. Ю. Усачева. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ЭФФЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ ................ 152
Е. В. Игонина, П. С. Портнягина, И. А. Юрьева. К ВОПРОСУ О ТОМ,
ВОЗМОЖЕН ЛИ НЕТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ? ................................................................. 157
І. Р. Казачэнка. РАЗВІЦЦЁ ІНФАРМАЦЫЙНЫХ КАМПЕТЭНЦЫЙ ВУЧНЯЎ
ПРАЗ ВЫКАРЫСТАННЕ ІНТЭРНЭТ-СЭРВІСАЎ НА ЎРОКАХ
БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ ................................................................... 162
А. У. Казлова. ЯКАЯ Б МАГЛА БЫЦЬ СТАРОНКА КАСТУСЯ КАЛІНОЎСКАГА
Ў САЦСЕТКАХ, АБО ФАРМІРАВАННЕ МЕДЫЯГРАМАТНАСЦІ
НА ЗАНЯТКАХ ПА ВУЧЭБНЫМ ПРАДМЕЦЕ «БЕЛАРУСКАЯ
ЛІТАРАТУРА» ........................................................................................... 169
Е . В. Канциял. ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИАГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ
В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ...................................................................................... 173
Н. В. Катченко. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ
МЕДИАКОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ....................................................................... 177
Н. Ф. Клименкова. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МЕДИАСРЕДЫ
ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ
ЯЗЫКУ .................................................................................................... 184
Т. М. Лагуценкава. МЕДЫЯАДУКАЦЫЯ І МЕДЫЯКАМПЕТЭНТНАСЦЬ
ЯК ВАЖНЫЯ СКЛАДНІКІ СУЧАСНАЙ ПЕДАГОГІКІ
І АДУКАЦЫЙНАГА ПРАЦЭСУ ................................................................. 190
Т. М. Лобанова. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИФИЛЬМОВ В ПРАКТИКЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЯ ......................... 193
Н. В. Мякшикова. СОЗДАНИЕ ОНЛАЙН-ГАЗЕТЫ НА АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКЕ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ
К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА .............................................. 196
Ю. М. Мяцельскі СТВАРЭННЕ КРАЯЗНАЎЧАГА ІНТЭРНЭТПРАЕКТА «МАЛАДЗЕЧАНСКІ КРАЙ У ПРАСТОРЫ І ЧАСЕ»
З ВЫКАРЫСТАННЕМ ІНТЭРНЭТ-РЭСУРСАЎ ........................................ 200
Е. Ч. Никифорович. РОДИТЕЛИ + ДЕТИ: ЛАБОРАТОРИЯ НЕРЕШЁННЫХ
ПРОБЛЕМ «ИНТЕРНЕТ. ВОЗМОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТЬ» .......... 205
Л. Є. Овсяннікова. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ МЕДІАОСВІТИ ................................ 212
А. И. Пакало. ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИАГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ ИСТОРИИ ............................................................................ 218
А. Я. Панкратава. МАГЧЫМАСЦІ МЕТАДЫЧНАГА НАПАЎНЕННЯ ВУЧЭБНАГА
ДАПАМОЖНІКА ПРЫ ФАРМІРАВАННІ МЕДЫЯКАМПЕТЭНЦЫЙ
ВУЧНЯЎ ПРАЗ СІНТЭЗ ЛІТАРАТУРЫ І КІНАМАСТАЦТВА
(НА ПРЫКЛАДЗЕ ВУЧЭБНАГА ДАПАМОЖНІКА «БЕЛАРУСКАЯ
ЛІТАРАТУРА 9 КЛАС»). ........................................................................... 225
Є. В. Пилипко. ФІЛОСОФІЯ МЕДІАОСВІТИ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ...... 228
О. В. Пихова. СТВОРЕННЯ ЗАСОБАМИ МЕДІАОСВІТИ УМОВ ДЛЯ
ОВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ ЯК ОДНІЄЮ З ПРІОРИТЕТНИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ................ 234
М. И. Покало. В ПОИСКАХ СУТИ: ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ
С МЕДИАТЕКСТОМ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА ............................ 239
А. А. Полюхович. ВОЗДЕЙСТВИЕ МЕДИАСРЕДЫ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ
КУЛЬТУРУ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ................................................. 244
С. Г. Пузиновская, О. А. Счеснович. РАБОТАТЬ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ БЕЗ
ПРОБЛЕМ? ЛЕГКО! ............................................................................... 247
А. У. Радзевіч. ДЫДАКТЫЧНЫ ПАТЭНЦЫЯЛ МЕДЫЯАДУКАЦЫІ .................. 253
А. Г. Рибенцева. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МЕДІАГРАМОТНОСТІ НА
УРОКАХ ФІЗИКИ .................................................................................... 259
Е. А. Салалайко. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОЩЕГО СРЕДНЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ...................................................................................... 264
А. М. Саўчанка. МЕДЫЯАДУКАЦЫЯ І МЕДЫЯПІСЬМЕННАСЦЬ НА ВУЧЭБНЫХ
ЗАНЯТКАХ ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ І ЛІТАРАТУРЫ ВА ЎСТАНОВАХ
АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ ....................................................... 270
Е. А. Сеген. ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИЙНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ ....................................................................... 277
Н. М. Семчук. СОЗДАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ КВЕСТОВ (ТИПА SCAVENGER
HUNT/TREASURE HUNT) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ QR-КОДОВ ............. 281
Н. С. Смольник, Б. А. Тонконогов. СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИАРЕСУРСЫ
И МЕДИАТЕХНОЛОГИИ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ ....................................................... 284
В. Л. Срибна. МЕДІАТВОРЧІСТЬ У РОБОТІ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ ............. 289
М. О. Cташенкo, O. В. Рудь. ФОРМУВАННЯ МЕДІАКОМПЕТЕНТНОСТІ
У СИСТЕМІ ПІCЛЯДИПЛOМНОЇ ПЕДАГOГІЧНОЇ OCВІТИ .................... 295
О. О. Трипольська, О. В. Вовк. СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МЕДІАСЕРЕДОВИЩА ........................................................................................ 304
И. Л. Троц. ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИАГРАМОТНОСТИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ ............ 310
Т. М. Хоченкова. РАДИОУЗЕЛ, КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ
МЕДИАГРАМОТНОСТИ .......................................................................... 317
Е. В. Чал. РАЗВИТИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭКРАННЫХ МЕДИАТЕКСТОВ ................................................................ 321
Т. М. Чашка. ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИЙНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ КРУЖКА
ПО РИСОВАНИЮ .................................................................................... 326
З. П. Чечет. МЕДИАРЕСУРСЫ НА УРОКАХ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ .............. 332
Л. А. Швайка, І. Г. Коровякова, І. В. Молодушкіна. ФОРМУВАННЯ
МЕДІАГРАМОТНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ В МЕДІАОСВІТНЬОМУ
ПРОСТОРІ СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ................... 338
В. А. Шляхтич. ПРИЁМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕДИАГРАМОТНОСТИ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ........................... 344
С. В. Шрейдер. ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИАГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ
С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
НА КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЯХ «СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА
КОММУНИКАЦИИ» ................................................................................ 348
Т. І. Шумель. КОМІКС НА ЎРОКАХ ГІСТОРЫІ ЯК СРОДАК
МЕДЫЯАДУКАЦЫІ І МЕДЫЯКАМУНІКАЦЫІ ........................................ 352
І. М. Шымко. АДУКАЦЫЙНЫ ПАТЭНЦЫЯЛ КАМЕДЫІ ЯК МЕДЫЯТЭКСТУ
НА ЎРОКАХ ГІСТОРЫІ ............................................................................ 364
В. С. Юрасов. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ
ГРАМОТНОСТИ ....................................................................................... 368
Э. М. Якубоўская, А. У. Якубоўскі. ПРАЦА З ІНФАГРАФІКАЙ НА
ВУЧЭБНЫХ ЗАНЯТКАХ .......................................................................... 372
Т. И. Якусевич. ЭДЬЮТЕЙНМЕНТ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСОВ WEB 2.0 ...................................................... 375
Пасляслоўе і падзякі ......................................................................................... 378