Два партрэты адной асобы. Два погляды на адну падзею.

Два партрэты адной асобы. Два погляды на адну падзею

Вінаградава Зоя Яўгеньеўна, настаўнік гісторыі сярэдняй школы № 1 г. Лагойска 

На старонках сучасных падручнікаў з’яўляецца ўсё больш ілюстрацый, якія не толькі суправаджаюць тэарытычны матэрыял.  Для вучняў рэпрадукцыі карцін, партрэты гістарычных асоб, якія пакінулі прыкметны след у гісторыі,– важнейшыя навучальныя сродкі, у якіх інфармацыя прадастаўляецца не ў выглядзе гатовага вобраза, а становіцца  крыніцай атрымання новых ведаў.

Але гэта працуе толькі  ў тым выпадку, калі настаўнік не проста звяртае ўвагу вучняў на ілюстрацыю, але, выкарыстаючы пэўныя прыёмы, мэтанакіравана, планамерна вучыць аналізаваць, бачыць закладзеныя сэнсы, вызначаць, хто і з якой мэтай пакінуў нам менавіта такое ўспрыяцце гістарычнага моманта.

Пры гэтым мы маем на ўвазе, што стваральнікі  тага, што зараз мы называем візуальнымі крыніцамі, спрабавалі данесці сваю праўду, сваё меркаванне і сваё разуменне падзей, узаемасувязяў,  ацэнкі дзейнасці і ўчынкаў сваіх сучаснікаў ці папаряднікаў. І пры гэтым дапаўнялі, дамалёўвалі, фантазіравалі на тэму гісторыі, а часам скажалі яе або фальсіфікавалі! Але ці захоча сучасны вучань ўзірацца, аналізаваць, шукаць неабходную інфармацыю, а потым яе правяраць і пераправяраць? Я лічу - так, калі падвесці яго да думкі, што прыкмячаць, параўноўваць, рабіць уласныя высновы і аргументаваць ўласную пазіцыю па пытанні - гэта цікава і карысна асабіста для яго. І пачынаць, верагодна, трэба з ўмення адказваць на пытанні (часам досыць нечаканыя) і задаваць пытанні (і самому сабе таксама).

Вельмі цікавай і карыснай можа атрымацца работа з дзвюмя партрэтамі (фота) адной асобы. Напрыклад, партрэты: 

 • Напісаныя рознамі мастакамі-сучаснікамі
 • Створаныя мастаком-сучаснікам гістарычнай асобы і мастаком, які жыў значна пазней;
 • Партрэты, створаныя ў разныя перыды жыцця гістарычнай асобы.

 

 

D:\foto-3.jpg C:\Users\user\Ля-ля\601652_3_w_1000.jpg C:\Users\user\Desktop\Bismarck44.jpg
       

 

 У якасці прыкладаў прыведзены вядомыя партрэты Напалеона Банапарта і фота і партрэт Ота фон Бісмарка.

Якія ж прыёмы можна выкарыстоўваць, напрыклад,  для працы з партрэтамі гістарычных асоб?

Алгарытм работы з партрэтам гістарычнай персоны:

 • Уважліва разгледзьце партрэт гістарычнага дзеяча і апішыце яго знешнасць, адзенне і асяроддзе.
 • Падумайце, да якога саслоўя належаў гістарычны дзеяч, чым займаўся, назавіце элементы, якія дапамаглі вам адказаць на гэтыя пытанні.
 • Вызначце імя гістарычнага дзеяча, вызначыце час, калі ён жыў, месца, з якім звязана яго дзейнасць, яго найбольш выдатныя дасягненні.
 • Даведайцеся, калі быў створаны партрэт, і вызначце, ці быў мастак сучаснікам гістарычнага дзеяча. Падумайце, ці мог ён бачыць гістарычнага дзеяча ў рэальнасці, мець зносіны з ім.

 

Пры гэтым вучні могуць выконваць як усе, так і асобныя заданні індывідуальна або ў парах, працаваць у групах, абменьвацца атрыманымі ў выніку працы вынікамі або абмяркоўваць іх. Настаўнік вызначае, якая з форм работы будзе найбольш эфектыўная. Такім чынам, вучні будуць ведаць адказы на пытанні, «Што?», «Дзе?», «Калі?».

Зразумела, можна спыніцца і на гэтым. У навучэнца сфармуецца пэўны вобраз гістарычнай асобы, але пакуль яшчэ няма свайго, асобаснага стаўлення да яе. І настаўнік можа прапанаваць наступныя заданні:

 • Падумайце, з якой мэтай мастак напісаў партрэт гістарычнага дзеяча. Якое, на вашу думку, стаўленне мастака да намаляванага  ім персанажу?
 • Раскажыце аб гістарычным дзеяча з пункту гледжання яго сучасніка - саюзніка або суперніка.
 • Выкажыце сваё асабістае стаўленне: наколькі партрэт дапамог вам ацаніць вынікі дзейнасці гістарычнай асобы.

Прыём “Дыялог з аўтарам мастацкага твора”.

У гэтым выпадку вучням прапануецца  скласці пытанні (у дадзеным выпадку - мастаку). Пасля - знайсці на іх абгрунтаваныя адказы.  

 

Для рэалізацыі прыёму можна выкарыстоўваць розныя формы арганізацыі дзейнасці вучняў: 1) адзін вучань прадстаўляе аўтара твора, а ўвесь клас задае яму пытанні; 2) групавая праца, пры якой некаторыя групы выступаюць ад імя аўтара, а іншыя задаюць пытанні; 3) работа ў парах. 

Апошні прыём можа быць выкарыстаны і для работы з дзвюмя карцінамі, сюжэты якіх прысвечаны  адной гістарычнай падзеі.

Напрыклад, тэма карцін Я.Матэйкі  і К. Брулова - падзеі заключнага этапу Лівонскай вайны - аблога войскамі Рэчы Паспалітай Пскова. На прыкладзе гэтых карцін можна паказаць, якія заданні мэтазгодна выкарыстоўваць у гэтым выпадку.

Напрыклад, вызначаюцца группы вучняў, якія выконваюць заданні, працуючы  з прапанаванай ім карцінай і дадатковай інфармацыяй, падрыхтаванай настаўнікам альбо вучнямі, якія выконвалі апяраджальнае індывідуальнае заданне. 

Пасля размеркавання заданняў у групах, вучням даецца час на іх выкананне. 

Прыклады заданняў:

Варыянт 1.

 1. Вызначыце, якія рэальныя гістарычныя персанажы прысутнічаюць на карціне. Як яны намаляваны, што робяць, якія эмоцыі выказваюць?
 2. Даведайцеся, хто з'яўляецца аўтарам карціны, і вызначце, ці з’яўляўся ён сведкам падзеі. Падумайце, з якой мэтай аўтар стварыў карціну.
 3. Падумайце, як вы можаце выкарыстаць інфармацыю, атрыманую з дапамогай карціны пры апісанні вывучаемай гістарычнай падзеі.
 4. Раскажыце пра вывучаемую гістарычную падзею з пункту гледжання аднаго з персанажаў, намаляваных на карціне.
 5. Выкажыце сваё асабістае стаўленне: наколькі карціна дапамагла вам зразумець вывучаемую гістарычную падзею.

 

Варыянт 2.

Усведамленне мэтавых установак аўтара карціны

 • Хто з'яўляецца аўтарам карціны? Калі і дзе яна  была створана? У сувязі з чым?
 • Якое стаўленне аўтара да адлюстраваных ім падзей? Якія дэталі выявы дапамагаюць гэта зразумець?
 • Якую мэту ставіў аўтар, ствараючы карціну?
 • Якія дэталі выявы пацвярджаюць ваша меркавання?
 • Якія прыёмы выкарыстаў аўтар, каб дасягнуць сваёй мэты? Наколькі яму гэта ўдалося?

Ацэнка крыніцы

 • Ці быў аўтар выявы сведкам адлюстраваных падзей? Што дапамагае адказаць на гэтае пытанне?
 • На якія пытанні дапамагае адказаць выява?
 • На якія пытанні выява не можа даць адказ? Чаму?
 • Ацаніце ступень гістарычнай дакладнасці крыніцы?
 • Наколькі карысна для гісторыка дадзеная выява?

Пасля завяршэння работы прадстаўнікі группы могуць прадставіць вынікі сваёй работы усяму класу. Таксама могуць быць створаны новыя групы, якія будуць складзены з вучняў, якія працавалі з рознымі карцінамі. Абавязкова павінен быць прадугледжаны час на абмеркаванне.

Таксама можа быць выкарыстаны прыём крытычнага аналізу карціны на аснове перакрыжаваных пытанняў. 

Спачатку вучні разглядаюць рэпрадукцыі карцін, у выніку сумеснай працы фармулююць і запісваюць пытанні, якія ўзніклі ў іх.  Пасля групы (пары, асобныя вучні) абменьваюцца спісамі пытанняў і вывучаюць іх. У гэты час вучні могуць адзначыць загадзя абумоўленымі знакамі пытанні, якія здаліся ім найбольш цікавымі і змястоўнымі, а таксама тыя, фармулёўкі якіх ім не зусім зразумелыя.На другім этапе пытанні вяртаюцца ў групу, якая іх склала. Настаўнік адводзіць час на ўдакладненне і карэкціроўку пытанняў і дапаўнення іх спісу.На трэцім этапе адбываецца калектыўнае абмеркаванне усіх пытанняў і пошук адказаў на іх.

Выкарыстоўваючы дадзены алгарытм і інтэрпрэтуючы яго для розных візуальных крыніц, мы зможам нацэліць вучняў не толькі на эмацыйна-вобразнае ўспрыманне, але і на ўсебаковы аналіз прадстаўляемай выявы. Такая методыка дазволіць фарміраваць уменне «чытаць» візуальную крыніцу як адну з разнавіднасцяў гістарычнага тэксту і выкарыстоўваць як крыніцу гістарычных ведаў. Вучэбна-пазнавальная дзейнасць вучняў па аналізу візуальных гісторыка-мастацкіх крыніц будзе садзейнічаць фарміраванню ўменняў адрозніваць гістарычны факт ад гістарычнага міфа; лакалізаваць падзеі ў часе; інтэрпрэтаваць іх з пункту гледжання гісторыка ці мастака. Гэта будзе спрыяць развіццю гістарычнага мыслення вучняў, прывучаць іх ўспрымаць мастацкія творы ў кантэксце пэўнага часу, а таксама як гісторыка-культурную спадчыну.

 

clip.gif (1004×319)