«Беларускі настаўнік» №1

«Беларускі настаўнік» – аду­ка­цый­ны да­па­мож­нік для на­стаў­ні­каў бе­ла­ру­скай мо­вы ў поль­скіх шко­лах. Выдаецца беластоцкім «Аб'яднаннем у карысць дзяцей і моладзі, якія вывучаюць беларускую мову "АБ-БА"». 

У ну­ма­ры:

- Стра­тэ­гі­я раз­віц­ця ас­ве­ты бе­ла­ру­скай на­цы­я­наль­най мен­шас­ці ў Поль­ш­чы
- ін­фар­ма­цыя пра пад­руч­ні­кі
- матэрыялы і распрацоўкі для здачы матуральнага экзамену
- сцэ­на­рыі ўро­каў:
   Тэма: Я і мая сям'я
   Тэма: Вербніца – вераванні, абрады, звычаі
   Тэма: Прырода, абрады, звычаі ў паэме Якуба Коласа «Новая зямля»
   Тэма: Заняткі і вераванні ўсходніх славян да прыняцця хрысціянства
   Тэма: І спражэнне дзеясловаў

Ма­тэ­ры­я­лы і пы­тан­ні да рэдакцыі можна да­сы­лаць на ab_ba@poczta.onet.eu .

Спампаваць «Беларускі настаўнік» №1 на ab-ba.com.pl