Творы на летняе чытанне: 9 клас

Спіс і тэксты твораў, рэкамендаваных для чытання летам (6–10 твораў на выбар вучня).

Беларуская  літаратура

1. «Дрэва вечнасці: кніга для пазакласнага чытання» (уклад. В. Кушнярэвіч)
2. А. Абуховіч: вершы
3. М. Арочка «Судны дзень Скарыны»
4. Д. Бічэль Вершы са зб. «А на Палессі»: «Замест запавету», «На пляцы пятлі», «Еўфрасіння Полацкая», «Словам Скарыны», «Вершатворца Сімяон Полацкі», «Літанне»
5. Т. Бондар «Рагнеда»
6. Зб. «Карона Вітаўта Вялікага»
7. Карусь Каганец «Модны шляхцюк»
8. У. Караткевіч «Дрэва вечнасці»
9. М. Кацюбінскі «Цені забытых продкаў»
10. Ю. Крашэўскі  «Хата за вёскай»
11. А. Куляшоў «Хамуціус»
12. М. Лужанін  «Колас расказвае пра сябе»
13. «Мае браты, мае суседзі» (уклад. Т. Кабржыцкая, В. Рагойша)
14. А. Мальдзіс «Як жылі нашы продкі ў XVIII ст.»
15. М. Маляўка Зб. «Старая зямля»
16. А. Марціновіч  Зб. «Хто мы, адкуль мы»
17. Б. Мікуліч  «Развітанне»
18. А. Наўроцкі  «Валун»
19. А. Статкевіч-Чабаганаў  «Лёс роду — лёс радзімы»
20. К. Тарасаў  «Тры жыцці княгіні Рагнеды»
21. Я. Чачот  «Наваградскі замак»
22. Я. Баршчэўскі 2-3 апавяданні са зборніка «Шляхціц Завальня»
23. В. Дунін-Марцінкевіч. «Ідылія» або «Гапон»

Русская литература

1. «Слово о полку Игореве»
2. «Повесть временных лет»
3. «Житие Евфросинии Полоцкой»
4. Ломоносов М.В. «Кузнечик», «Ода на день восшествия на всероссийский престол ея Величества Государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747», «Разговор с Анакреонтом»
5. Державин Г.Р. «Памятник», «Ласточка», «Снигирь», «Властителям и судиям»
6. Фонвизин Д.И. «Недоросль», «Бригадир», «Придворная грамматика»
7. Жуковский В.А. «Вечер», «Море», «Светлана», «Людмила», «Цветок», «Лесной царь»
8. Баратынский Е.А. «Муза», «К чему невольнику мечтания свободы»
9. Грибоедов А.С. «Горе от ума»
10. Тынянов Ю. «Смерть Вазир-Мухтара»
11. Пушкин А.С. Лирика. Поэмы. Роман «Евгений Онегин». «Маленькие трагедии». «Борис Годунов»
12. Вересаев В.В. «Пушкин в жизни»
13. Лермонтов М.Ю. Лирика. Роман «Герой нашего времени». «Демон», «Маскарад»
14. Гоголь Н.В. «Мертвые души», «Петербургские повести», «Шинель»
15. Вересаев В.В. «Гоголь в жизни»
16. Герцен А.И. «Сорока-воровка»

Замежная літаратура
(дазваляецца чытаць творы ў  перакладзе на беларускую або  рускую мовы)

1. Мальер «Мешчанін у дваранах» 
2. Байрон Д.Г. «Паломничество Чайльд Гарольда»
3. Гюго В. «Отверженные»
4. Скотт В. «Айвенго»
5. О. де Бальзак «Гобсек», «Отец Горио», «Евгения Гранде»
6. Стэндаль «Ваніна Ваніні» 
7. Дзікенс Ч. «Прыгоды Олівера Твіста»
8. Ш. Руставелі «Віцязь у тыгравай шкуры»
9. Т. Шаўчэнка: Вершы. Паэмы
10. Ш. дэ Кастэр «Легенда пра Ціля Уленшпігеля» 
11. 2-3 міфы Старажытнай Грэцыі
12. Гамер  «Адысея» (урыўкі)
13. Вергілій  «Энеіда» (урыўкі) 
14. Эсхіл  «Прыкуты Праметэй» (урыўкі)
15. «Трыстан і Ізольда»
16. Амар Хаям: 2-3 творы, Леся Украінка: 2-3 вершы, Я. Райніс: 2-3 вершы
17. Ф. Петрарка. Санеты