Медыякомпас

«Тэхнікі паспяховага навучання»

Тэкст і відэазапіс майстар-класа Святланы Мацулевіч, прысвечанага дэманстрацыі калегам актуальнасці тэхнік АА, а таксама навучанню тэхнікам задавання пытанняў, НАШТОБУЗУ, зваротнай сувязі.

Сцэнар пасяджэння педагагічнага кінаклуба

Распрацоўка Міхася Кудзейкі дапаможа педагогам пазнаёміцца з такім жанрам кінамастацтва, як мультыплікацыя, з яго асаблівасцямі, магчымасцямі і педагагічным патэнцыялам.

Да­ступ­насць ці праў­дзі­васць?

Ча­му мы га­то­вы пра­глы­нуць усё, што пра­па­ноў­ва­юць у вір­ту­аль­най пра­сто­ры? Са­цы­яль­ная сет­ка Facebook рас­па­чала кам­па­нію су­праць «фэй­ка­вых» на­він, якія на­са­мрэч не ўяў­ля­юць з ся­бе ні­чо­га, акра­мя фаль­сі­фі­ка­цыі.

Застацца ў жывых, альбо Інструкцыя па выжыванні ў медыяасяроддзі

Мікалай Запрудскі: Чаму наспела неабходнасць медыйнай адукацыі, якія ў школах і ў настаўнікаў ёсць магчымасці для фарміравання медыяграматнасці навучэнцаў, як іх узмацніць?

Старонкі