Медыяадукацыя

Медыяадукацыя на ўроках гісторыі і грамадазнаўства

Для аналізу медыятэксту настаўнік можа прапанаваць шэраг пытанняў: хто падрыхтаваў матэрыял; на каго ён разлічаны, каму інфармацыя выгадная; каму належыць гэтая крыніца інфармацыі...

Матэрыялы па практычнай медыяпісьменнасці для гісторыкаў

Матэрыялы семінара «Практычная Медыяпісьменнасць», які правяла для выкладчыкаў грамадскіх дысцыплін сярэдняй і вышэйшай школы Акадэмія ўкраінскай прэсы сумесна з Міністэрствам адукацыі і навукі Украіны.

Іржы Трунда: Шлях нашай школы – уключэнне медыяадукацыі ва ўсе прадметы

У Нацыянальным інстытуце адукацыі прайшоў семінар «Медыяадукацыя ў школе: вопыт рэалізацыі і перспектывы развіцця». Асноўныя тэзы выступаў чэшскіх педагогаў Іржы Трунды і Уладзіміра Фойста.

Практычная медыяпісьменнасць

Дапаможнік для бібліятэкараў. Мас-медыя і маніпуляцыі. Што можа прапанаваць сучасная бібліятэка для медыяпісьменнасці сваіх наведнікаў. Крытычнае мысленне: базавыя методыкі і практыкаванні.

Сцэнар пасяджэння педагагічнага кінаклуба

Распрацоўка Міхася Кудзейкі дапаможа педагогам пазнаёміцца з такім жанрам кінамастацтва, як мультыплікацыя, з яго асаблівасцямі, магчымасцямі і педагагічным патэнцыялам.

Да­ступ­насць ці праў­дзі­васць?

Ча­му мы га­то­вы пра­глы­нуць усё, што пра­па­ноў­ва­юць у вір­ту­аль­най пра­сто­ры? Са­цы­яль­ная сет­ка Facebook рас­па­чала кам­па­нію су­праць «фэй­ка­вых» на­він, якія на­са­мрэч не ўяў­ля­юць з ся­бе ні­чо­га, акра­мя фаль­сі­фі­ка­цыі.

Старонкі