Настаўніцкія клубы. Летнікі

Магілёўскі фестываль навукі запрашае

Магілёўскі фестываль навукі стаў традыцыйным мерапрыемствам для настаўнікаў і вучняў, якіое з лакальнага маштабу ператварылася ў міжнароднае свята. Фестываль адбудзецца з 22 па 24 лютага 2017 г.

Настаўніцкае лета: Братэрства ў Альхоўцы

Тэма дваццаць сёмага летніка ў Альхоўцы гучала так: «Сучасныя сродкі і метады ацэнкі якасці адукацыі вучняў». Меркаванні і ўражані ўдзельнікаў на старонках «Настаўніцкай газеты».

Альхоўка-2015

XXVI метадычны летнік «Альхоўка» адбудзецца з 29 чэрвеня па 5 ліпеня на беразе Страчы. Сёлетняя тэма – «Фарміраванне медыяграматносці педагогаў і вучняў». Падаць заяўку можна па 31 мая.

Медыяшкола ва Украіне (уражанні, фота, карысныя спасылкі)

Група беларускіх настаўнікаў прыняла ўдзел у летняй міжнароднай медыяшколе ў горадзе Буча ля Кіева. Педагогі разам з вучнямі практычна асвойвалі, як стварыць школьную газету і блог.

Ву­чо­ба без су­му і пры­му­су

Аль­хоў­ка – гэ­та асаб­лі­вае мес­ца, якое ва­ло­дае та­ям­ні­чым пры­цяг­нен­нем. Што­год тут збі­ра­юц­ца на­стаў­ні­кі з роз­ных рэ­гі­ё­наў Бе­ла­ру­сі, аб’­яд­на­ныя агуль­най мэ­тай, га­то­выя ву­чыц­ца і дзя­ліц­ца з ін­шы­мі сва­і­мі зна­ход­ка­мі.

Альхоўка-2014

XXV метадычны летнік «Альхоўка» адбудзецца з 23 па 28 чэрвеня 2014 г. Сёлетняя тэма летніка – «Сучасныя электронныя сродкі навучання ў адукацыйным працэсе школы, гімназіі і ліцэя».

Старонкі