Як уплываюць тэндэнцыі ў грамадстве на развіццё адукацыйнага працэсу?

04.02.2012

У артыкуле дадзена кароткая характарыстыка постіндустрыяльнага грамадства. Прыведзены меркаванні пра тое, у якіх кірунках у сучасных умовах настаўнікам пажадана развіваць сваю практыку. Выклікі часу, патрабаванні рынку працы, сустветныя тэндэнцыі, тое, што цяперашнія вучні значна адрозніваюцца ад сваіх аднагодкаў, напрыклад, 20 гадоў таму, абумоўліваюць неабходнасць уносіць у адукацыйны працэс адпаведныя змены. 

Ёсць такая прымаўка: «Вы можаце не змяняцца: выжыванне не з’яўляецца вашым абавязкам». Сапраўды, калі педагог не адно дзесяцігоддзе з’яўляцца толькі крыніцай ведаў па прадмеце, яго, верагодна, не прымаюць вучні, бо ён не адпавядае іх чаканням і новай сацыякультунай сітуацыі. Такім чынам, зразумела, навошта настаўніку трэба ведаць тэндэнцыі развіцця грамадства і адукацыйнага працэсу:

• для ацэнкі свайго досведу з пункту гледжання яго адпаведнасці патрабаванням грамадства, актуальнай і перспектыўнай адукацыйнай практыкі;
• для разумення таго, што неабходна змяняцца, бо мяняюцца грамадства, вучні;
• для асабістага самавызначэння ў кірунках дыдактычных пошукаў;
• для прафесійнага росту і павышэння якасці адукацыі вучняў.

Прыкладна на працягу 1000 гадоў нашыя продкі жылі ў аграрным грамадстве. Людзі займаліся не толькі збіральніцтвам, паляваннем і рыбалоўствам, але і жывёлагадоўляй, земляробствам. Большая частка насельніцтва працавала менавіта ў сельскагаспадарчым сектары. Прыблізна з сярэдзіны XVII стагоддзя цывілізацыя ўвайшла ў эпоху індустрыяльнага грамадства. На думку экспертаў, эпоха індустрыяльнага грамадства доўжылася да сярэдзіны 50-х гадоў мінулага стагоддзя, калі пачаўся пераход да постінудстрыяльнага грамадства – грамадства, у якім індустрыяльны сектар губляе сваю вядучую ролю. (Ёсць падставы лічыць, што з гістарычных прычынаў гэты пераход у краінах былога СССР пачаўся пазней – у пачатку дзевяностых гадоў). У апошнія дзесяцігоддзі на планеце адбыліся падзеі, якія насілі глабальны характар: тэхналагічная рэвалюцыя, энергетычны крызіс у 70-я гады мінулага стагоддзя, інфарматызацыя грамадства, крах сацыялістычнай сістэмы, інтэграцыя сусветнай эканомікі, гіганцкія экалагічныя катастрофы, міжнацыянальныя канфлікты, войны і тэрарыстычныя акты і інш. Названыя падзеі – сведчанне, што мы нечакана апынуліся ў другой гістарычнай эпосе. Сярод іншых рысаў постіндустрыяльнага грамадства – рынкавая эканоміка, якая, па сутнасці, стварыла перадумовы для таго, каб накарміць людзей, каб быў матэрыяльны дабрабыт, мноства бытавой тэхнікі і г.д.

Параўнаем постіндустрыяльнае грамадства з індустрыяльным. Гэта важна зрабіць, каб зразумець, ці можна дастасаваць адукацыйны працэс у сучаснай школе да новых жыццёвых рэаліяў.

Характарыстыкі постіндустрыяльнага і індустрыяльнага грамадства
 

Індустрыяльнае грамадства Постіндустрыяльнае грамадства
Размеркаванне працаздольнага насельніцтва па сферах занятасці: у індустрыі, у сельскай гаспадарцы, у сферы паслугаў, у інфармацыйнай сферы. Размеркаванне працаздольнага насельніцтва па сферах занятасці: у сферы паслугаў, у сферы інфармацыі, у індустрыі, у сельскай гаспадарцы.
Большасць людзей усё свядомае жыццё працавала на адным працоўным месцы. Мабільнасць працоўных рэсурсаў,
на працягу жыцця чалавек можа змяніць 5-7 працоўных месцаў.
Планавая эканоміка. Рынкавая эканоміка.
Адносная стабільнасць. Нестабільнасць, мноства праблемаў, канфлікты.
Асноўная роля ў вытворчасці – прыродныя рэсурсы. Асноўная роля ў вытворчасці – людскія рэсурсы (адукацыя, майстэрства, творчасць, кампетэнцыі).
Аўтаномнасць краінаў, вытворчасці. Глабалізацыя.
Павольнае ўдасканаленне сродкаў вытворчасці. Тэхналагічны прарыў. Інфарматызацыя.
Мінімальныя патрэбы людзей. Імкненне, каб задаволіць растучыя патрэбы («спажывецкае грамадства»).
Людзі, як правіла, не мянялі месца жыхарства. Актыўная міграцыя насельніцтва.
Прыярытэт фундаментальнай навукі. Прыярытэт дастасоўных навуковых ведаў, іх імклівы рост.
Разуменне чалавека як сродка дасягнення эканамічных, вытворчых мэтаў. Разуменне чалавека як найвышэйшай каштоўнасці. Маюць значэнне яго маральная пазіцыя, культура, здольнасці, адукаванасць, прафесіяналізм.
Ідэал адукаванасці: чалавек, які шмат ведае. Адукацыя больш каштоўная, калі чалавек не столькі ведае, колькі ведае, дзе неабходныя веды знайсці.
Ведавы падыход у адукацыйным працэсе. Кампетэнтнасны падыход.

Заўважым, што паміж дзвюма грамадствамі няма рэзкай мяжы. Напрыклад, у індустрыяльным грамадстве былі элементы рынку, а ў постіндыстрыяльным – пэўнае дзяржаўнае рэгуляванне эканомікі. Але, калі звярнуць увагу на характарыстыкі постінудстрыяльнага грамадства, можна зрабіць выснову, што ў свеце, у тым ліку ў нашай краіне, склалася новая сацыякультурная сітуацыя – выяўляюцца новыя тэндэнцыі развіцця ўсіх сфераў дзейнасці і жыцця чалавека. Асабліва значныя змены адбыліся на рынку працы: патрабуюцца людзі высокаадукаваныя, здольныя ставіць сабе мэты і вучыцца, вырашаць праблемы, браць на сябе адказнасць і г.д. Гэта вымагае адпаведных зменаў у адукацыйным працэсе.

На думку многіх даследчыкаў, сёння выяўляюцца наступныя адукцыйныя тэндэнцыі:

• гуманізацыя ў дачыненнях паміж суб’ектамі адукацыйнага працэсу (АП);
• тэхналагізацыя АП;
• узмацненне кампетэнтаснага падыходу;
• інтэграцыя ў АП;
• індывідуалізацыя і дыферэнцыяцыя навучання;
• імкненне настаўнікаў пераадолець матывацыйны крызіс;
• выхад настаўніка і вучняў за рамкі ўрока і інш.

Было цікава прасачыць, ці адпавядае ў нашай краіне пералічаным грамадскім і адукацыйным тэндэнцыям рэальная адукацыйная практыка, ці адбываюцца ў ёй змены, адпаведныя выклікам часу. Больш дакладна: ці ў патрэбным кірунку змяняецца практычная дзейнасць настаўнікаў непасрэдна на ўроках і на факультатыўных занятках.

Каб адказаць на гэтае пытанне, мы параўналі ўрокі фіналістаў конкурсу прафесінага майстэрства педагогаў «Настаўнік года – 2001» і «Настаўнік года – 2011».

Лініяў параўнання вельмі шмат, паколькі ўрок – складаная сістэма, у якой узаемназвязаныя мэты і задачы (сістэмастваральны кампанент), змест навучання, формы, метады і сродкі, узгодненая дзейнасць вучняў і настаўніка, вынік гэтай дзейнасці. Мы ўзялі пад увагу тыя лініі, якія ў большай ці ў меншай ступені паказваюць тэндэнцыі прафесійнага развіцця настаўнікаў, адпавядаюць тэндэнцыям постіндустрыяльнага грамадства. Ніжэй мы абмежаваліся мэтавым кампанентам, метадамі і сродкамі навучання і прафесійнай пазіцыяй настаўнікаў – фіналістаў конкурсу (іх было 22 і 21 адпаведна) 2001 і 2011 гадоў.

Мэтавы кампанент
 

Лініі для параўнання 2001 2011
1. Вымярэнне
і ацэнка пачатковых умоваў
4 12
2. Дыягнастычнасць пастаноўкі мэты 7 15
3. Уключэнне вучняў у працэс вызначэння асабістых мэтаў 4 8
4. Фіксацыя мэты на мове вучняў на дошцы (экране) і зварот да мэты на працягу ўрока 3 8
5. Вызначэнне настаўнікам (або выкарыстанне) крытэрыяў ацэнкі 1 6
6. Фармуляванне задачаў выхавання, развіцця ў вучняў актуальных кампетэнцый і стварэнне на ўроках адпаведных адукацыйных сітуацый 6 14
7. Узаемакантроль (самакантроль), самаацэнка ступені дасягнення мэты 4 13
8. Карэкцыя ў выпадку выяўлення памылак 4 8

Аналіз табліцы паказвае, што назіраецца пазітыўная дынаміка ў спосабах і сродках пастаноўкі мэтаў і задачаў урока. Разгледзім, да прыкладу, больш падрабязна некаторыя пазіцыі.

1. Зразумела, што дакладна вызначыць або ўдакладніць мэты магчыма толькі тады, калі вядомыя пачатковыя ўмовы: веды, уменні, уяўленні, суб’ектны досвед вучняў, якія спатрэбяцца для паспяховага вывучэння новай тэмы – усё гэта трэба настаўніку ўлічваць. Настаўнікі прымянялі для вымярэння і ацэнкі пачатковых умоваў розныя сродкі: уваходны тэст, дыктоўка, запаўненне табліц, выбар сцвярджэнняў і інш.

2. Дыягнастычная пастаноўка мэты з’яўляецца альтэрнатывай традыцыйнай практыцы, калі настаўнік дэкларуе свае намеры: сфармаваць, даказаць, высветліць, паўтарыць, сістэматызаваць і г.д. Добра, што многія педагогі ў якасці мэты ўказвалі, што вучні будуць ведаць і ўмець у канцы ўрока. Пры гэтым дзейнасць настаўніка і вучняў была скіравана на пэўны вынік урока, а пры яго завяршэнні мелася магчымасць ацаніць ступень дасягнення мэты.

3. Чаму пажадана ўключаць вучняў у працэс вызначэння асабістых мэтаў? Па-першае, калі чалавек сам ставіць мэты сваёй дзейнасці, яна мае актыўны і перастваральны характар, калі ж мэту за яго вызначае іншы, дзейнасць бывае толькі выканальніцкай. Па-другое, у працэсе фармулявання мэтаў вучні набываюць важны досвед, авалодваюць актуальным уменнем: вызначаць для сябе мэты на ўрок, на дзень, на тыдзень і г.д. – гэта яшчэ спатрэбіцца ў жыцці. Многім настаўнікам больш-менш удавалася за невялікі час дапамагчы вучням вызначыць асабістыя мэты.

4. Важна, каб вызначаная настаўнікам і (або) «вырашчаная» вучнямі мэта была бачная праз увесь урок. Што гэта дае? З’яўляецца магчымасць у часе ўрока назіраць і ацэньваць, наколькі паспяхова мы рухаемся да мэты, якія трэба ўнесці карэктывы ў працу, у веды і ўменні вучняў. Пры гэтым вельмі карысна казаць вучням: «Што з вызначанага ў мэце вы ўжо ўмееце рабіць? Давайце праверым, ці так гэта. Чым вы будзеце займацца далей?» Такім чынам мы павышаем пазнавальную матывацыю і вельмі істотна падтрымліваем актыўнасць вучняў.

5. Крытэрыі ацэнкі вынікаў навучальнай дзейнасці вучняў вызначаны адпаведным нарматыўным дакументам. Крытэрыі працэсу індывідуальнай, парнай і групавой працы настаўнікі могуць прапанаваць самі. Гэтыя крытэрыі таксама з’яўляюцца спосабам дыягнастычнай пастаноўкі мэты: дзякуючы веданню крытэрыяў вучні маюць як арыентыры дзейнасці, так і сродкі выяўлення, наколькі правільна яны выконваюць заданне. Заўважым, што крытэрыі могуць быць вызначаныя з удзелам саміх вучняў. Як бачна з табліцы, праца на ўроках з крытэрыямі пакуль не з’яляецца распаўсюджанай.

6. Фармуляванне задачаў выхавання і развіцця ў вучняў актуальных кампетэнцый важна рабіць не «абы напісаць», а на падставе разумення, якімі кампетэнцыямі пажадана, каб валодалі вучні. На ўроку ж ствараюцца адпаведныя адукацыйныя сітуацыі. Напрыклад, калі ёсць задача спрыяць развіццю ў вучняў уменняў ставіць мэты, на ўроку ствараецца сітуацыя пастаноўкі мэты; калі задача – спрыяць фармаванню ў вучняў адказнасці, на ўроку павінна быць сітуацыя выбару; калі існуе задача фармавання даследчых уменняў, арганізуецца даследчая дзейнасць вучняў і г.д.

7. Важнай кампетэнцыяй сучаснага чалавека з’яўляецца ўменне ацэньваць працэсы, з’явы, аб’екты, ход і вынікі працы, узаеміны людзей. Таму на ўроку павінны стварацца сітуацыі ўзамаацэнкі і самаацэнкі.

Метады і сродкі навучання
 

Лініі для параўнання 2001 2011
1. Арыентыровачныя карты 2 5
2. Адкрытыя пытанні настаўніка 11 14
3. Ключавыя пытанні 1 2
4. Метад групавой працы 12 18
5. Рэфлексія 7 18
6. Прэзентацыі PowerPoint 2 20
7. Прэзентацыі PowerPoint з відэафрагментамі - 6
8. Інтэрактыўная дошка - 1
9. Флэш-анімацыі - 1
10. 3D-адлюстраванні - 1
11. Выхад у інтэрнэт непасрэдна на ўроку - -

2. Як бачым у табліцы, многія настаўнікі прымяняюць адкрытыя пытанні – гэта пытанні, на якія цяжка адказаць коратка, яны патрабуюць пэўнага тлумачэння, разумовай працы. Такія пытанні пачынаюцца са слоў «чаму», «навошта», «якім чынам», «якія ў вас меркаванні», «якім і чаму будзе вашае рашэнне наконт…» і г.д. Такія пытанні патрабуюць разгорнутага адказу ў свабоднай форме. Яны ставяцца з мэтай атрымання дадатковых звестак, высвятлення сутнасці, рэальных матываў і пазіцыі вучняў. Яны дазваляюць высветліць не тое, наколькі вучань запомніў задазены матэрыял, а тое, як ён разважаў, якія сэнсы ён укладае ў прадмет вывучэння або абмеркавання. Пры гэтым вучань знаходзіцца ў актыўным стане, паколькі ён павінен абдумваць свае адказы; мае магчымасць выбіраць дадзеныя, інфармацыю і аргументы для абгрунтавання сваёй пазіцыі.

3. Ключавыя пытанні пакуль, як бачна, не карыстаюцца папулярнасцю ў настаўнікаў. Яны тычацца шырокага кантэксту тэмы, якая вывучаецца на ўроку, прадбачання або практычнага прымянення ведаў. Напрыклад, на ўроку геаграфіі, прысвечаным хімічнай прамысловасці, можа быць пастаўлена пытанне: «Хімічная прамысловаць – гэта згуба для чалавецтва, ці крыніца яшчэ большага дабрабыту?» Гэтыя пытанні стымулююць вучняў шукаць адказы, актывізуюць пазнавальную дзейнасць, ствараюць праблемную сітуацыю. Яны, як правіла, фармулююцца на пачатку ўрока. А пад канец ўрока абмяркоўваецца: ці знойдзены адказ на ключавое пытанне? У чым гэты адказ заключаецца?

4. Метад групавой працы на конкурсных уроках прымянаўся вельмі часта. І гэта зразумела, поколькі, па-першае, пры гэтым актывізуецца дзейнасць вучняў, па-другое, у іх удасканальваецца актуальная кампетэнцыя: уменне працаваць у каманде. Зразумела, што на прымяненне групавой працы накладаецца абмежаванне: яна патрабуе нашмат больш часу, чым, напрыклад, выкладанне вучням матэрыялу ўрока. На жаль, групавая праца выглядала не заўседы пераканаўча: не ўсе вучні ў групе актыўна працавалі. Між тым, ёсць эфектыўныя стратэгіі: кааператыўнае навучанне, калектыўна-размеркаваная дзейнасць, педагагічныя майстэрні, эўрыстычнае навучанне паводле А.В. Хутарскога ды інш.

5. Вядома, што рэфлексія (лат. – зварот назад) – гэта працэс самапазнання суб’ектам унутраных псіхічных актаў і стану, а таксама ўсведамленне сябе ў дзейнасці. Рэфлексія з’яўляецца і метадам, і адной з кампетэнцый сучаснага чалавека. Прыемна адзначыць, што большасць настаўнікаў стваралі на ўроку (звычайна пры яго завяршэнні) рэфлексіўныя сітуацыі. Пры гэтым яны выкарыстоўвалі тую яе форму, якая тычыцца аналізу дзейнасці з мэтай фіксацыі яе хода і вынікаў, павышэння эфектыўнасці. У працэсе рэфлексіі асэнсоўваецца не толькі выкананая праца, але і абмяркоўваецца будучая дзейнасць. На конкурсе сям-там рэфлексія праводзілася фармальна: вучням прапаноўвалі толькі адказаць, ці спадабалася ім сёння на ўроку. Найбольш гэта было характэрна для ўрокаў 2001 года.

6. Прэзентацыі PowerPoint набываюць усё большую папулярнасць. Амаль кожны ўдзельнік у фінале апошняга конкурсу выкарыстоўваў на сваім ўроку гэты сродак нагляднасці. Менавіта так: сродак нагляднасці, калі на экране дэманстраваліся адлюстраванні аб’ектаў вывучэння і тэксты. Між тым, магчымасці PowerPoint, на наш погляд, выкарыстоўваліся не цалкам. Пажадана, каб на экране вучні бачылі альтэрнатыўныя меркаванні; табліцы, схемы з «белымі плямамі», заданні. Увогуле, добра, калі прэзентацыя выконвае не толькі (і не столькі) ілюстрацыйную функцыю, колькі функцыю арыентыроўкі для пазнавальнай дзейнасці вучняў.

8–11. Як бачым, найноўшыя сродкі навучання: флэш-анімацыі, інтэрактыўныя дошкі, праца оn-line ў інтэрнэце, 3D-адлюстраванні – не сталі распаўсюджанымі на ўроках. Гэта тлумачыцца галоўным чынам тым, што адпаведная тэхніка, праграмнае забеспячэнне пакуль не вельмі даступныя для настаўнікаў, а інтэрнэт, якім карыстаюцца ў школах, мае малую хуткасць. Між тым, ёсць падставы меркаваць, што магчымы значны педагагічны эфект ад прымянення такіх сродкаў. Сапраўды, сённяшнія вучні ў параўнанні з настаўнікамі значна больш дасведчаныя ва ўсім, што звязана з камп’ютарам, для многіх з іх віртуальны свет, інтэрнэт уяўляецца фантастычна цікавым, яркім, патрэбным. Таму настаўніку важна «гуляць на полі вучняў» – імкнуцца выкарыстоўваць у сваёй прафесійнай дзейнасці сучасныя электронныя сродкі навучання. Пры гэтым у вучняў павышаецца пазнавальная матывацыя, яны пачынаюць разумець, што камп’ютар прыдатны не толькі для гульняў, але і для сур’езных рэчаў; таксама павышаецца аўтарытэт педагога.

Прафесійная пазіцыя настаўніка
 

Лініі для параўнання 2001 2011
1. Дэманструе гуманнае стаўленне да вучняў 22 21
2. Стараецца для вучняў быць партнёрам (не дамінуе над дзецьмі, а знаходзіцца разам з імі ў пошуку) 2 4
3. Дае школьнікам магчымасці выбару 3 9
4. Стварае праблемныя сітуацыі 5 11
5. Імкнецца арганізаваць пазнавальную дзейнасць саміх вучняў 8 16
6. Скіраваны на тое, каб адукацыйны працэс зрабіць прывабным і цікавым 21 21
7. Дэлегуе вучням паўнамоцтвы самакантролю і самаацэнкі 3 9

З табліцы відаць, што ёсць пэўныя змены ў пазіцыі настаўнікаў адносна вучняў, да матэрыялу, які вывучаецца. У той жа час ёсць аспекты, якія за 10 год істотна не змяніліся. Спынімся на некаторых з іх.

2. Усталёўвае партнёрскія дачыненні. Такія дачыненні настаўніка і вучняў не могуць існаваць, калі прымяняецца аўтарытарная схема франтальнага (фронт – супрацьстаянне) кіравання класам. Пры ўсёй яе эканамічнасці і дэклараванай эфектыўнасці, яна паступова губляе сваю ўніверсальнасць. Партнёрскія дачыненні існуюць, калі на ўроку прысутнічае дыялог. Асабліва яны выяўляюцца, калі настаўнік і вучні сумесна ажыццяўляюць пошук адказаў на пытанні (пры гэтым настаўнік сам іх не ведае), выконваюць даследаванні і ствараюць праекты. Спрацоўвае формула: не над дзецьмі, а разам з імі ў пошуку. Верагодна, ва ўмовах абмежаванага часу на конкурсных уроках было цяжка арганізаваць праектную і даследчую дзейнасць.

3. Прапануе сваім вучням магчымасці выбару. Гэта вырашае шмат задачаў: па-першае, дапамагае выхоўваць адказных людзей (хто выбірае, той і адказвае за свой выбар); па-другое, стымулюе пазнавальную актыўнасць вучняў; па-трэцяе, узбройвае навучэнцаў важнай кампетэнцыяй (выбіраць), якая актуальная ў сітуацыі розных магчымасцяў, паліфаніі думак, альтэрнатыўнасці варыянтаў дзейнасці і г.д. Добра, што тут назіраецца дадатная дынаміка.

4. Стварае праблемныя сітуацыі, у якіх вучні бачаць супярэчнасці, непаўнату ведаў, нечаканыя вынікі, парадаксальныя з’явы, доследы, ход якіх незразумелы і г.д. У сітуацыі кагнітыўнага дысанансу вучні адчуваюць пэўную нявызначанасць, дыскамфорт. У іх з’яўляецца жаданне вырашыць праблему. Арганізуецца адпаведны пошук. Акрамя дыдактычнага значэння, праблемнае навучанне мае значэнне сацыяльнае: дапамагае вучням набыць уменні вырашэння праблемаў. Дарэчы, алгарытм іх вырашэння мае ўніверсальны характар: аднолькавая этапнасць ёсць у вырашэнні і пазнавальных, і сацыяльных, і тэхнічных, і іншых праблемаў. Адзначаем пазітыўную дынаміку ў дадзеным аспекце дзейнасці настаўнікаў.

7. Дэлегуе вучням паўнамоцтвы самаконтролю і самаацэнкі. Сучасны свет характарызуцца мноствам альтэрнатываў, мноствам разнастайнай і супярэчлівай інфармацыі. У многіх выпадках чалавеку прыходзіцца самаму ацэньваць сітуацыю, сваю дзейнасць і яе вынікі, каб прыняць адэкватнае рашэнне. Важна валодаць уменнямі і інструментарыем ацэначнай дзейнасці. Ад стылю ацэньвання істотна залежыць тое, якімі склаліся дачыненні настаўніка і вучняў, ці будзе забяспечана эмацыйна спрыяльнае асяроддзе для іх развіцця і як вынік – ці спраўдзіцца эфектыўнасць адукацыйнага працэсу. Больш за тое, самакантроль і самаацэнка ствараюць умовы для выхавання ў вучняў адказнасці. Трэба вітаць, калі настаўнік арганізуе на ўроках ацэначную дзейнасць саміх навучэнцаў.

Такім чынам, пры аналізе табліц можна зрабіць выснову, што на конкурсных уроках назіраюцца пазітыўныя тэндынцыі, адпаведныя зменам у грамадстве.

Было важна высветліць: указаныя тэндэнцыі характэрныя толькі для конкурсных урокаў – ці таксама для масавай адукацыйнай практыкі? Каб адказаць на гэтае пытанне, настаўнікам і намеснікам дырэктараў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі – слухачам павышэння кваліфікацыі ў АПА –было прапанавана ў спісе характарыстык урокаў адзначыць тыя пазіцыі, якія істотна змяніліся ў іх практыцы за апошнія 10 гадоў. З вынікаў апытання можна зрабіць выснову, што і ў масавай практыцы назіраюцца падобныя тэндэнцыі. Але ва ўдзельнікаў конкурсу яны выглядаюць, як правіла, больш пераканаўча.

У адукацыйнай практыцы апошнім часам актыўна выяўляецца яшчэ адна тэндэнцыя: выхад за рамкі ўрочных заняткаў:

• усе шырэй выкарыстоўваюцца адукацыйныя падарожжы,
• прымяняецца дыстанцыйнае навучанне з дапамогай электроннай пошты і настаўніцкіх сайтаў і блогаў,
• ажыццяўляецца пазаўрочная праектная і даследчая дзейнасць вучняў,
• вучні ўключаюцца ў тэлекамунікацыйныя інтэрнэт-праекты і інш.

Пад канец важна адзначыць наступнае:

1) удзельнікі конкурсу 2011 года не больш таленавітыя за ўдзельнікаў конкурсу 2001 года;
2) назіраецца дадатная дынаміка ў развіцці адукацыйнай практыкі;
3) гэтыя трансфармацыі можна патлумачыць патрабаваннямі развіцця грамадства, зменамі на рынку працы, інфарматызацыяй усіх сфераў жыцця, назапашваннем пазітыўнага досведу і навуковых ведаў аб адукацыйным працэсе, падтрымкай адыкуцыйных ініцыятываў з боку органаў кіравання адукацыяй, сістэмы дадатковай адукацыі дарослых і рэгіянальных метадычных службаў і г.д.
4) тэндэнцыі развіцця адукацыйнай практыкі ў нашай краіне знаходзяцца ў рэчышчы глабальных сацыяльных і адукацыйных тэндэнцый.

***
Тэма ўдасканалення ўрочных, факультатыўных заняткаў невычарпальная. У артыкуле нельга раскрыць усе аспекты праектавання, правядзення і аналізу ўрока. Таму рэкамендуюцца адпаведныя кнігі і артыкулы аўтара:

Актыўная ацэнка – новая стратэгія навучання // Кіраванне ў адукацыі, 2012, № 12;
Запрудский, Н. И. Моделирование и проектирование авторских дидактических систем / Пособие для учителей. – Минск: Сэр-Вит, 2008;
Запрудский, Н. И. Современные школьные технологии-2. Минск: Сэр-Вит, 2010.

Таксама раім матэрыялы з досведу працы настаўнікаў на сайце www.aacenka.by.